താനൂര്‍ ബോട്ടപകടം ദുരന്തബാധിതര്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക